حقوق بین الملل و انتخابات ریاست جمهوری 1388

http://internationallaw.blogfa.com/

در حالی که هر روز شاهد افزایش دامنه تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تصدی منصب ریاست جمهوری کشورمان در حوزه های مختلفی همانند اقتصاد سیاست فرهنگ و سایر زمینه ها می باشیم. کمتر و شاید به توان بیان داشت به ندرت هر یک از چهار نامزد ریاست جمهوری دیدگاه هایشان را راجع به مسائل حقوقی بین الملل کشور ابراز داشته اند. تنها یکی از آنها اختصارا اعلام داشته است که «اساسا ایران در حقوق بین الملل بسیار ضعیف است، ... در صورت پیروزی در انتخابات سعی می کنم با استفاده از شگردهای قضایی این مسامحه ... را جبران کنم و ... در این زمینه بخش حقوق بین الملل را تقویت می کنم و از حقوقدانان برجسته بین المللی ایران کمیته ای را تشکیل می دهم تا میلیاردها دلار ضرری که در این زمینه متوجه کشور شده است جبران شود.»

این موضوع حاکی از آن است که حقوق بین الملل در ادبیات مبارزات انتخابات ریاست جمهوری کشورمان جایگاهی نداشته و احتمالا در دوران تصدی این پست نیز کمتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. این در حالی است که کشور ما با موضوعات حقوقی بین المللی متعددی دست و پنجه نرم می کند که نیازمند تصمیم گیری و اقدام مقتضی از طریق بخش اجرائی کشور می باشد.

شایان توجه است که در مبارزات انتخاباتی سایر کشورها همواره شاهد آن بوده ایم که نامزدهای رئیس جمهوری به تفصیل برنامه ها و دیدگاه های خود را در ازتباط با حقوق بین الملل بیان داشته اند. به طور مثال رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آقای اوباماپیش از انتخاب به تفصیل دیدگاه های خود را راجع به مسایل حقوقی بین المللی به صورت کلی و از جمله موضوعات مرتبط با این کشور اعلام داشت.

به نظر شما نامزدهای ریاست جمهوری کشور ما می بایست دیدگاه ها و نظرات خود را راجع به چه موضوعات حقوقی بین المللی اعلام دارند؟ مضافا می بایست چه مواردی را در دستورکار برنامه های خویش قرار دهند؟

/ 0 نظر / 24 بازدید