قانون

قانون

چنان زی که اگر سخنی بگویی ، جمله ای از قانون باشد . اگر کرداری انجام بدهی ، شایسته آن کلیت باشد که انسان ها آن را قانون زندگی برای خود تلقی کنند .چنان بیندیش که انسان ها بتوانند از تحقق عینی آن اندیشه قانونی برای خود اتخاذ کنند . مستهلک شدن نیرو ها واستعداد ها و غرایز گوناگون در زیر پای عوامل جبری ، و پاشیده شدن آنها در حرکات و سکات و گفته های جزئی وشخصی که از حق وقانون آبیاری نشوند ، جز تباهی زندگی خود و دیگران چه نتیجه ای در بر خواهد داشت ؟
حضرت علی (ع)

/ 0 نظر / 8 بازدید